wyszukiwarka
 


v

 

Dane kontaktowe

Apartament Sp. z o.o.

ul. Łączna 35
87-100 Toruń

telefony:
697-599-835,
697-599-831,
697-599-836,

fax. (056) 621 13 85

e-mail: biuro@apartament4u.pl


Licencja zawodowa UMiRM nr 10787

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców

A | A | A

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców W myśl nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. nr 54 poz. 245 ze zm.), obywatele państw Unii Europejskiej oraz Norwegii , Islandii , Lichtensteinu i Szwajcarii W myśl nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. nr 54 poz. 245 ze zm.), obywatele państw Unii Europejskiej oraz Norwegii , Islandii , Lichtensteinu i Szwajcarii (tkz. Europejski Obszar Gospodarczy , w skrócie EOG ,mogą bez większych problemów nabywać ziemię i mieszkania w Polsce . Okresy przejściowe obowiązują jedynie przy zakupie gruntów rolnych i leśnych -12 letni obowiązek uzyskania zezwolenia , a także przy zakupie tkz. drugiego domu (tj. nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , która nie będzie stanowić stałego miejsca zamieszkania cudzoziemca) - 5 letni obowiązek uzyskania zezwolenia od dnia przystąpienia Polski do UE. Ustawa dopuszcza jednak zakup przez cudzoziemców z obszaru EOG udziałów lub akcji w spółkach , które są właścicielami wyżej wymienionych nieruchomości. Także dla dzierżawców (rolników) z EOG ustawa dopuszcza , by mogli oni przed upływem 12 letniego okresu ochronnego na zakup gruntów rolnych i leśnych , kupić je po określonym ustawowo okresie dzierżawy tj. w województwach dolnośląskim , kujawsko-pomorskim , lubuskim , opolskim , pomorskim , warmińsko-mazurskim wielkopolskim i zachodnio-pomorskim po upływie 7 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy , a w pozostałych województwach po trzech latach. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców spoza EOG wymagane jest nadal zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), jeśli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej czy w przypadku nieruchomości rolnych minister rolnictwa. Zezwolenie jest konieczne także w wypadku nabycia przez cudzoziemca akcji lub udziałów w spółce handlowej , która ma siedzibę na terytorium Polski i jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości jeżeli: - spółka staje sie w wyniku nabycia udziałów spółką kontrolowaną tzn. cudzoziemiec posiada powyżej 50% akcji lub udziałów, - spółka jest spółką kontrolowaną , a nowy nabywca nie był dotychczas udziałowcem lub akcjonariuszem spółki. W rozumieniu ustawy za cudzoziemca uważamy : - osobę fizyczną nie posiadającą obywatelstwa polskiego (osoba posiadająca oprócz obywatelstwa polskiego , obywatelstwo innego państwa nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy) - osoba prawna mająca siedzibę za granicą - nie posiadająca osobowości prawnej spółka osób wyżej wymienionych , która ma siedzibę za granicą i zostala utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych - osoba prawna i spółka handlowa nie posiadąjaca osobowości prawnej ( mająca siedzibę na terytorium Polski ) , która jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez wyżej wymienione osoby lub spółki. Zezwolenie nie jest wymagane gdy : - cudzoziemiec nabywa samodzielny lokal mieszkalny wraz z miejscem parkingowym (nie dotyczy to więc garażu i innych lokali użytkowych) - nabywca uzyskał nieruchomość w drodze dziedziczenia ustawowego , przekształcenia spółki handlowej , nabycia lub objęcia akcji , gdy akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu publicznego - ma kartę stałego pobytu w Polsce i zamieszkuje tu co najmniej 5 lat - posiada kartę stałego pobytu oraz zamieszkuje w Polsce co najmiej 2 lata i jest małżonkiem obywatela polskiego a nieruchomość wejdzie w skład wspólności ustawowej małżonków - w dniu nabycia jest on uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości , a zbywca jest jej włascicielem lub użytkownikiem wieczystym co najmniej 5 lat - jest osobą prawną lub spółką handlową nie posiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terenie RP i kontrolowaną przez cudzoziemca , gdy na cele statutowe nabywa nieruchomości , których łączna powierzchnia na terenie całego kraju nie przekracza 0,4 ha na terenie miast - jest bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym i przejmuje nieruchomość w trybie bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym - jest bankiem , a w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynności bankowych nabywa / obejmuje prawa w spółce będącej osobą prawną lub spółką handlową , posiadającą nieruchomości na własność lub w użytkowaniu wieczystym. Aby uzyskać zezwolenie cudzoziemiec musi złożyć wniosek skierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w którym powinien uzasadnić okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską : posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia , zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim , posiadanie zezwolenia na pobyt na czas nieoznaczony lub na osiedlenie się , wykonywanie w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej zgodnie z przepisami prawa polskiego , albo członkostwo w organie zarzadząjącym przedsiębiorstwem bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez cudzoziemców , itp. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające te okoliczności. Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha , a w przypadku wykonywania działalności rolniczej lub gospodarczej powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności . Wniosek może zostać odrzucony jeżeli nabycie nieruchomości spowoduje zagrożenie obronności , bezpieczeńswa państwa lub porządku publicznego , a także sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Zezwolenie będzie ważne dwa lata od dnia wydania.
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony

Projekt: Arat Media

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem